Algemene voorwaarden

Hieronder lees je de algemene voorwaarden van Dot Circle, de laatste revisie van dit document was op 8 augustus 2021.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Dot Circle een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dot Circle op grond waarvan Dot Circle Diensten aan Opdrachtgever levert.
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2 Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door Dot Circle van Diensten aan Opdrachtgever.
Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Dot Circle en Opdrachtgever, dan wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dot Circle en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
Dot Circle wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
Dot Circle is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Dot Circle of op een andere wijze aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Als Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.
Alle aanbiedingen en offertes van Dot Circle zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Uitvoering dienstverlening

Dot Circle zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van Opdrachtgever op de overeengekomen wijze te promoten en te presenteren.
Dot Circle zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Dot Circle kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. Dot Circle doet haar uiterste best om de Storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Dot Circle is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
Dot Circle is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Dot Circle extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Opdrachtgever of eventuele derden in opdracht van Opdrachtgever, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Dot Circle gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

Opdrachtgever zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten tijdig verstrekken.
Opdrachtgever staat ervoor in dat de in lid 1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Dot Circle overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Opdrachtgever garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Opdrachtgever zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Dot Circle en haar Diensten zou kunnen aantasten. Opdrachtgever vrijwaart Dot Circle volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Dot Circle ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Opdrachtgever deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Opdrachtgever Dot Circle direct op de hoogte te stellen zodat Dot Circle de toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens.

Artikel 5 Honorarium en betaling

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dot Circle, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
Voor het gebruik van de Dienst is Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
Dot Circle is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.
Facturatie geschiedt op basis van een voorschotfactuur (50%) en een eindfactuur (50%) na oplevering.
De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, zonder beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek.
Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, tot aan de datum van de algehele voldoening.
Vanaf de datum van verzuim is Opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten.
Indien Dot Circle twijfels heeft over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, op eerste verzoek van Dot Circle, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Dot Circle. Dot Circle is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Dot Circle of bij de derde van wie Dot Circle het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Dot Circle aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Dot Circle ter beschikking stelt, blijven berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen deze materialen aan Dot Circle ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Dot Circle het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Dot Circle ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Dot Circle volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Dot Circle eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Dot Circle of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
Alle door Dot Circle uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 7 Garanties en aansprakelijkheid

Dot Circle zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Dot Circle niet dat:
de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
Opdrachtgever met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
Dot Circle is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dot Circle in welk geval Dot Circle uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
De totale aansprakelijkheid van Dot Circle bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan € 2.500,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Dot Circle te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Dot Circle wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Opdrachtgever, verminderd met de besparingen;
redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
Iedere aansprakelijkheid van Dot Circle voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
Dot Circle is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Opdrachtgever is ingesteld.

Artikel 8 Opschorting

Dot Circle is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Dot Circle het vermoeden heeft dat Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden, of gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Dot Circle toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.
Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Dot Circle de opschorting opheffen. Dot Circle is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 9 Duur van de Overeenkomst

De overeenkomst tussen Dot Circle en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel de in de overeenkomst aangewezen onderwerpen of de aangewezen regeling.
Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Dot Circle gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Dot Circle geleverde Diensten. Bedragen die Dot Circle voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Opdrachtgever al hetgeen Dot Circle in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld en staakt Opdrachtgever het gebruik van de Dienst.
De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 10 Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.